Sukses


Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa untuk Ujian Praktik

Bola.com, Jakarta - Praktik pidato merupakan satu di antara kegiatan penting dalam pembelajaran bahasa Jawa.

Di kelas 6, tujuan dari pratik pidato bahasa Jawa adalah untuk mengembangkan keterampilan berbicara para siswa dalam bahasa Jawa secara lebih baik, serta untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang budaya dan tradisi Jawa.

Dalam kelas 6, siswa akan diajarkan tentang berbagai topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti adat istiadat, seni tradisional, dan perayaan keagamaan.

Praktik pidato dilakukan untuk membantu siswa mempraktikkan penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar dalam berbicara di depan orang banyak.

Mereka juga diajarkan cara menyusun gagasan dalam pidato yang logis dan koheren, serta mengungkapkannya dengan suara yang jelas dan lugas.

Praktik pidato bahasa Jawa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi kekayaan budaya Jawa. Melalui pidato, siswa diajak untuk lebih memahami makna penting di balik tradisi dan adat istiadat yang ada di Jawa.

Mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang kearifan lokal dan bagaimana hal itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Berikut contoh pidato perpisahan kelas 6 bahasa Jawa untuk ujian praktik dikutip dari laman Rumah123, Rabu (24/4/2024).

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 4 halaman

Contoh Pidato Perpisahan Bahasa Jawa Kelas 6

Assalamu’alaikum warhmatullohi wabarokatuh

Nuwun Bapa utawi Ibu kepala sekolah ingkang kula hurmati, undangan Bapak utawi Ibu guru saha karyawan ingkang kinurmatan, rencang ingkang kula tresnani kulo banggaaken. Monggo kito panjataken dalemipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing wekdal menika kita taksih diparingi pinaringan sehat sahinggo ing dalem punika kita saged makempal kanthi pinaringan sehat wal afiat.

Kula minangka wakil saking kelas 6 agungin panuwun tanpa umpami kagem Bapak lan Ibu guru sedaya anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan Bapak lan Ibu guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya.

Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten, asring kagem Bapak Ibu guru duka lan kuciwa saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani panggalih panjenengan Bapak Ibu guru sedaya.

Wasana cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 dari 4 halaman

Pidato Perpisahan Kelas 6 Bahasa Jawa tentang Terima Kasih kepada Guru

Sugeng Siang, Bapak Kepala saha Bapak/Ibu guru SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan

Saha rencang-rencang ingkang kula tresnani

Purwakaning atur, sumangga kula tansah ngaturaken puja dalah puji syukur dhateng Allah, Gusti Ingkang Maha Asih. Awit sih nugrahanipun, panjenengan kaliyan kula saget makempal wonten Aula SD Negeri Bawen 04 kanthi becik, wilujeng mboten wonten alangan rubeda setunggal punapa.

Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka wakil kelas enem badhe matur, ingkang kapisan: kula sarencang kelas enem ngaturaken panuwun dhateng Bapak/Ibu Guru ingkang sampun paring ilmu, kapinteran, saha keprigelan lumantar pawiyatan kanthi sabar lan telaten ingkang dangunipun 6 warsa.

Ingkang kaping kalih, kula sarencang nglenggana kathah lepat ing tindak tanduk, tata krama, tata basa saha suba sita ingkang mboten mranani manah Bapak/Ibu Guru. Pramila ing kalodhangan siyang punika kula nyuwun agunging samodra pangapunten.

Kaping tiga, kula sarencang sampun purna ngadepi gladhen Ujian Sekolah ngantos kasil lulus, kepareng kula nyuwun pamit saha donga pangestu Bapak/Ibu guru supados kula sarencang saget nglajengaken pawiyatan dhateng SMP, ing tembe saget mujudaken gegayuhan ingkang luhur.

Bapak/Ibu Guru ingkang kinurmatan, sandyan kula sarencang sampun purna pawiyatan wonten ing SD Negeri Bawen 04, angangin kula sarencang tetep jagi kebecikan saha kaluhuran SD Negeri Bawen 04. Kula sarencang ugi ndonga mugi-mugi adhik-adhik kelas I ngantos kelas V saget mituhu, gemi lan setiti angenipun sinau ing panyuwunan mugi kaparingan berkah kepinteran saha prestasi ingkang sae saking Allah, Gusti Ingkang Maha Wasis.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih sedaya para rawuh, kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun.

4 dari 4 halaman

Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan Kelas 6 SD untuk Ujian Praktik

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dhumateng Bapak/Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru saha Bapak Ibu siswa ingkang kula hormati.

Semono uga kanca-kanca lan kanca-kanca kelas sing tak tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung awit saking pangayomanipun ing enjing menika kita saged makempal wonten ing papan menika saperlu ngawontenaken acara perpisahan.

Ing mriki kula minangka wakil saking rencang-rencang kelas 6, ngaturaken agunging panuwun awit saking kersane Bapak kepala sekolah, Bapak/Ibu guru saha Bapak Ibu guru rawuh wonten ing adicara perpisahan menika.

Mliginipun kula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak kepala sekolah saha para guru ingkang sampun nggulawenthah kirang langkung enem taun.

Wonten ing kalodhangan menika kula nyuwun pangapunten menawi wonten ing nem tahun kapengker kula saha rencang-rencang kathah tumindakipun, utawi tembung-tembung ingkang mboten ndadosaken renaning penggalih para guru, pramila ing dinten menika kula nyuwun agunging pangapunten.

Kawula ugi ngaturaken piweling dhumateng adik-adik kelas, mugi-mugi sasampunipun budhal adik-adik tetep sregep lan sregep sinau. Mènèhana conto sing apik saka awaké déwé, lan sing èlèk dibuwang sangka awaké déwé.

Wonten ing kalodhangan menika ugi nyuwun pamit saha nyuwun restu saking Bapak Ibu guru, supados saged nglajengaken dhateng SMP pilihanipun. Janji yen ing SMP bakal sregep sinau kanggo nguri-uri jeneng apik sekolah.

Ingkang pungkasan, mekaten ingkang saged kula aturaken, nyuwun pangapunten menawi wonten atur ingkang kirang mranani penggalih Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu guru saha para rawuh sedaya. Matur nuwun.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Yuk, baca artikel contoh lainnya dengan mengikuti tautan ini.

Video Populer

Foto Populer