Sukses


Bacaan Surat Yasin dalam Lafal Latin Dilengkapi Artinya

Bola.com, Jakarta - Sebagai umat Muslim, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan surat ini.  Ya, surat Yasin merupakan surat ke-36 pada Al-Qur'an yang terdiri dari 83 ayat.

Surat Yasin tergolong dalam surat Makkiyah, sebab diturunkan di Kota Mekkah. Surat ini berisi tentang peringatan Allah SWT dan Rasul-Nya, menyembah kepada Allah SWT, balasan untuk orang mukmin dan kafir, pertanda kekuasaan Allah SWT, serta peringatan Rasulullah mengenai neraka.

Surah Yasin umumnya dibaca setelah salat fardu. Namun, surat Yasin juga biasa dilafalkan umat Muslim di Indonesia dalam rangkaian lantunan doa saat menggelar tahlilan.

Tahlilan yang dimaksud ialah aktivitas mendoakan ketika terdapat saudara atau kerabat yang meninggal dunia.

Di sisi lain, menurut sebuah hadis, surat Yasin dijuluki sebagai jantungnya Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena surat Yasin mengandung makna yang cukup dalam.

Berikut ini bacaan surat Yasin dalam lafal latin dilengkapi artinya, disadur dari Brilio, Jumat (5/11/2021).

2 dari 5 halaman

Ayat 1-42

1. Yaa siin

2. Wal Qur-aanil hakiim(i)

3. Innaka laminal mursaliin(a)

4. ‘Alaa shiraathim mustaqiim(i)

5. Tanziilal ‘aziizir rahiim(i)

6. Li tundzira qauman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun(a)

7. Laqad haqqal qaulu 'alaa aktsarihim fahum laa yu`minuun(a)

8. Inna Ja’alnaa fii a’naaqihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuun(a)

9. Waja 'alnaa min baini aidiihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubshirrun(a)

10. Wa sawaa-un 'alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum laa yu`minuun(a)

11. Innamaa tundziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmaana bil-ghaib(i), fabasy-syirhu bi magfiratin wa ajrin kariim(in)

12. Innaa nahnu nuhyil mautaa wanaktubu maa qaddamuu wa aatsaarahum, wa kulla syai-in ahshainaahu fii imaamim mubiin(in)

13. Wadhrib lahum matsalan ash-haabal qaryati idz jaa-ahal mursaluun(a)

14. Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadz dzabuuhumaa fa'azzaznaa bi tsaalitsin faqaaluu innaa ilaikum mursaluun(a)

15. Qaaluu ma antum illaa basyarum mitslunaa wa maa anzalarrahmaanu min syai-in in antum illaa takdzibuun(a)

16. Qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaikum lamursaluun(a)

17. Wa maa 'alainaa illal balaghul mubiin(a)

18. Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la-in lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa 'adzaabun aliim(un)

19. Qaaluu thaa`irukum ma'akum, a-in dzukkirtum, bal antum qaumum musrifuun(a)

20. Wa jaa-a min aqshal madiinati rajuluy yas-'aa qaala yaa qaumit tabi'ul mursaliin(a)

21. Ittabi'uu man laa yas-alukum ajran wa hum muhtaduun(a)

22. Wa maa liya laa a'budul ladzi fatharanii wa ilaihi turja'uun(a)

23. A-attakhidzu minduunihii aalihatan in yuridnirrahmaanu bidhurril laa tughnii 'annii syafaa 'atuhum syai-aw wa laa yunqidzun(i)

24. Innii idzal lafii dhalaalim mubiin(in)

25. Innii aamantu birabbikum fasma’uun(i)

26. Qiilad khulil jannata qaala yaa laita qaumii ya'lamuun(a)

27. Bimaa ghafaralii rabbii wa ja-'alnii minal mukramiin(a)

28. Wa maa anzalnaa 'alaa qaumihii min ba'dihii min jundim minas sama-i wa maa kunnaa munziliin(a)

29. In kaanat illaa shaihataw wahidatan faidzaa hum khaamiduun(a)

30. Yaa hasratan 'alal-'ibaadi ma ya`tiihim mir rasuulin illaa kaanuu bihii yastahziuun(a)

31. Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minalquruuni annahum ilaihim laa yarji'uun(a)

32. Wa in kullul lammaa jamii'ul ladainaa mukhdharuun(a)

33. Wa aayatul lahumul ardhul-maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa habban faminhu ya`kuluun(a)

34. Waja-'alnaa fiihaa jannaatim min nakhiilin wa a'naabin wa fajjarnaa fiihaa minal 'uyuun(i)

35. Liya` kuluu min tsamarihii wa maa 'amilathu aidiihim afalaa yasykuruun(a)

36. Subhaanalladzii khalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tunbitul ardhu wa min anfusihim wa mimmaa laa ya’lamuun(a)

37. Wa aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara faidzaahum muzhlimuun(a)

38. Wasy-sayamsu tajrii limustaqarril lahaa dzaalika taqdiirul 'aziizil 'alim(i)

39. Wal qamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'urjuunil qadiim(i)

40. Lasy-syamsu yanbaghii lahaa an tudrikal qamara wa lallailu saabiqunnahaar(i), wa kullun fii falakin yasbahuun(a)

41. Wa aayatul lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum filfulkil masyhuun(i)

42. Wa khalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuun(a)

3 dari 5 halaman

Ayat 43-83

43. Wa in nasya` nughriq-hum falaa shariikhalahum wa laa hum yunqadzuun(a)

44. Illaa rahmatan minna wa mataa'an ilaaihiin(in)

45. Wa idzaa qiilla lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum la'alakum turhamuun(a)

46. Wa maa ta`tiihim min ayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiin(a)

47. Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu, qaalal ladziina kafaruu lilladzina aamanuu, anuth-'imu mal lau yasyaa-ullaahu ath-'amahuu, in an tum illaa fii dhalaalim mubiin(in)

48. Wa yaquuluuna mataa haadzal wa'du in kuntum shaadiqiin(a)

49. Maa yanzhuruuna illaa shaihataw waahidatan ta`khudzuhum wahum yakhish shimuun(a)

50. Falaa yastathii-'uuna taushiyatan wa laa ilaa ahlihim yarji'uun(a)

51. Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal aj-daatsi ilaa rabbihim yansiluun(a)

52. Qaaluu yaa wailanaa man ba'atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa-'adar-rahmaanu wa shadaqal-mursaluun(a)

53. In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa idzaahum jamii'ul ladainaa muhdharuun(a)

54. Falyauma laa tuzhlamu nafsun syai-aw wa laa tuj-zauna illaa maa kuntum ta`maluun(a)

55. Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuun(a)

56. Hum wa azwaajuhum fii zhilaalin 'alal araa-iki muttakiuun(a)

57. Lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa yadda’uun(a)

58. Salaamun qaulam mir rabbir rahiim(in)

59. Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuun(a)

60. Alam a'had ilaikum yaa banii aadama anlaa ta'budusysyaithaana innahuu lakum 'aduwwum mubiin(un)

61. Wa ani'buuduunii, haadzaa shiraathum mustaqiim(un)

62. Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluun(a)

63. Haadzihi jahannamul latii kuntum tuu'aduun(a)

64. Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruun(a)

65. Alyauma nakhtimu 'alaa afwaahihim wa tukallimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun(a)

66. Walau nasyaa-u lathamasnaa 'alaa a'yunihim fas-tabaqush-shiraata fa-annaa yubshiruun(a)

67. Walau nasyaa-u lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famastathaa'uu mudhiyyaw walaa yarji'uun(a)

68. Wa man nu'ammirhu nunakkis-hu filkhalqi afalaa ya'qiluun(a)

69. Wa maa 'allamnaahusy-syi'ra wa maa yanbaghii lah(u) in huwa illaa dzikruw wa Qur-aanum mubiin(un)

70. Liyundzira man kaana hayyan wa yahiqqal qaulu 'alal kaafiriin(a)

71. Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aidiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuunI(a)

72. Wadzallalnaaha lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya`kuluun(a)

73. Walahum fiiha manaafi'u wa masyaaribu afalaa yasykuruun(a)

74. Wattakhadzu min duunillaahi aalihatan la'allahum yunsaruun(a)

75. Laa yas-tathii'uuna nashrahum wahum lahum jundum muhdlaruun(a)

76. Falaa yahzunka qauluhum inna na'lamu maa yusirruuna wa maa yu'linuun(a)

77. Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuth-fatin fa idza huwa khasiimum mubiin(un)

78. Wa dharaba lanaa matsalaw wanasiya khalqahu qaala man yuhyil 'izhaama wahiya ramiim(un)

79. Qul yuhyiihal ladzi ansya-ahaa awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'aliim(un)

80. Al ladzii ja'ala lakum minasy syajaril-akhdhari naaran fa idzaa antum minhu tuuqiduun(a)

81. Awalaisal ladzii khalaqas samaawaati wal-ardha biqaadirin 'alaa ayyakhluqa mitslahum, balaa wahuwal khallaaqul 'alim(u)

82. Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an an yaquula lahuu kun fa yakun(u)

83. Fasub-haanal ladzii bi yadihii malakuutu kulli syai-in wa ilaihi turja'uun(a)

4 dari 5 halaman

Artinya dari Ayat 1-42

1. Yaa Siiiiin.

2. Demi Qur'an yang penuh hikmah.

3. Sesungguhnya kau Muhammad ialah seorang di antara para Rasul.

4. Yang berada di jalan yang lurus.

5. Diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

6. Agar kau (Muhammad) memberikan peringatan pada kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberikan peringatan, oleh sebab itulah mereka lalai.

7. Sesungguhnya, berlaku perkataan (hukuman) kepada kebanyakan mereka maka mereka tiada beriman.

8. Sungguh Kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Lalu belenggu itu diangkat ke dagu mereka, dan mereka tertengadah.

9. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding (sekat) dan dari belakang mereka dinding pemisah lalu kami tutup mereka, maka mereka tiada dapat melihat.

10. Dan sama saja atas mereka, apakah engkau beri mereka peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan kepada mereka, mereka tiada akan beriman.

11. Sungguh kau (Muhammad) hanya dapat memberikan peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut (Al-Qur'an) dan dia takut terhadap Tuhannya (Allah) yang Maha Pengasih, maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia (berupa surga).

12. Sungguh Kami yang menghidupkan orang-orang mati dan kami juga yang menuliskan apa yang mereka kerjakan dari jejak-jejak mereka.

13. Dan buatlah (wahai Muhammad) untuk mereka sebuah perumpamaan dari penduduk suatu negeri, ketika datang kepada mereka para utusan.

14. Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan maka mereka mendustakan kedua orang (utusan) itu lalu Kami menguatkannya dengan utusan yang ke tiga maka mereka berucap: "sungguh kami adalah orang-orang yang diutus untuk kalian".

15. Mereka lalu berkata :"tidaklah kalian itu melainkan manusia yang sama seperti kami dan tidaklah menurunkan Ar-Rahman sesuatu pun, kalian hanyalah orang-orang yang berdusta."

16. Para utusan itu berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan untuk kalian."

17. Dan bagi kami kewajibannya adalah menyampaikan dengan jelas.

18. Para penduduk negeri itu berkata: "sesungguhnya kami bernasib malah oleh sebab kalian. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, maka kami akan merajam kalian dan kami akan menimpakan pada kalian azab yang pedih."

19. Para utusan itu berkata: "Kemalangan kalian bersama kalian, apakah jika kalian diberi peringatan, akan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas."

20. Dan datang seorang laki-laki dari ujung kota, ia bergegas dan berkata: "Wahai kaumku, kalian ikutilah para utusan itu".

21. Kalian ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepada kamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk.

22. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan kepada-Nya lah kalian akan dikembalikan.

23. Kenapa aku harus menyembah tuhan-tuhan selain-Nya (Allah)? Jika Allah (Ar-Rohman) menghendaki bencana menimpaku maka niscaya pertolongan mereka tidak akan berguna untukku dan mereka tidak akan mampu menyelamatkanku.

24. Sesungguhnya jika aku melakukan hal itu, pastilah aku ada dalam kesesatan yang nyata.

25. Sesungguhnya aku sudah beriman kepada Tuhan kalian maka dengarkanlah pengakuanku.

26. Dikatakan kepadanya: "Masuklah engkau ke surga" dia berkata "alangkah baiknya bilamana kaumku itu mengetahui".

27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan juga menjadikan aku termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan.

28. Wamaaa annzalnaa ‘alaa qowmihii mimm ba’dihii minn junn dim minas samaaa i wa maa kun naa munn ziliiiin.

29. Inn kaanat illaa shoyhataw waaahidatann fa idzaa hum khaamiduuun.

30. Yaa hasrotan ‘alalibaadi maa ya’tiihim mir Rosuulin illaa kaa nuu bihii yastahziuuun.

31. Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang telah Kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat yang telah Kami binasakan, sesungguhnya dari umat-umat yang telah dibinasakann itu tidak ada yang kembali kepada mereka.

32. Dan tidaklah masing-masing umat kecuali seluruhnya akan kami hadirkan.

33. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, kami menghidupkannya dan kami keluarkan darinya biji-bijian maka dari biji-bijian itu mereka makan.

34. Dan kami jadikan di dalam bumi kebun-kebun dari kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya dari beberapa mata air.

35. Agar mereka memakan dari buahnya dan dari apa-apa yang diusahakan oleh tangan mereka maka tidaklah mereka bersyukur.

36. Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan dari apa yang bumi tumbuhkan dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.

37. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, Kami lepaskan dari malam itu siang maka tiba-tiba mereka ada dalam kegelapan.

38. Dan matahari beredar pada orbitnya, itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39. Dan bulan telah Kami tetapkan untuknya tempat edarnya sehingga ia kembali seperti tandan yang tua.

40. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan dan tidaklah malam dapat mendahului siang. Masing-masing mereka (matahari dan bulan) berada pada garis edarnya.

41. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka sesungguhnya Kami telah mengangkat keturunan mereka di dalam kapal yang penuh muatan.

42. Dan kami ciptakan bagi mereka yang semisalnya dari apa yang mereka kendarai.

5 dari 5 halaman

Artinya dari Ayat 43-83

43. Dan jika Kami berkehendak, Kami akan tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan pula diselamatkan.

44. Kecuali jika ada rahmat dari Kami dan kesenangan sampai masa tertentu.

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka takutlah kalian terhadap apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian agar kalian diberi rahmat.

46. Dan tidak datang kepada mereka suatu tanda dari Tuhan mereka melainkan mereka berpaling darinya.

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman apakah kami pantas memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah memberinya niscaya ia akan memberinya makan? Tidaklah kalian berada kecuali dalam kesesatan yang nyata.

48. Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya hari kiamat? Jika kalian adalah orang-orang yang benar".

49. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan yang keras yang akan menghancurkan mereka, dan mereka saat itu sedang bertengkar.

50. Maka mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan tidak pula mereka dikembalikan kepada keluarga mereka.

51. Dan ditiup pada sangkakala maka tiba-tiba mereka menuju Tuhan mereka dari kubur mereka secara tergesa-gesa.

52. Mereka berkata: "Duhai celakalah kami, siapakah yang telah membangunkan kami dari tidur kami ini" Inilah yang dijanjikan Allah kepada para Rasul-Nya".

53. Tidaklah tiupan sangkakala itu melainkan sekali teriakan maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Kami.

54. Maka pada hari ini tidak dizalimi seseorang sedikit pun dan tidak pula kalian diberi balasan dan tidak pula kalian diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan.

55. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu sibuk dengan bersenang-senang.

56. Mereka dan istri-istri mereka ada dalam tempat yang teduh, mereka bersandar di atas dipan-dipan.

57. Bagi mereka surga yang di dalamnya ada buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka minta.

58. Dikatakan kepada mereka "salam" sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang.

59. Dan kalian berpisah dengan orang mukmin pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa.

60. Tidakkah Aku perintahkan kepada kalian hai Bani Adam agar kalian tidak menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

61. Dan agar kalian menyembah-Ku, inilah jalan yang lurus.

62. Dan sungguh setan telah menyesatkan di antara kalian dalam kelompok yang banyak maka tidaklah kalian mengerti.

63. Inilah neraka jahannam yang dulu diancamkan kepada kalian.

64. Masuklah kalian ke dalamnya pada hari ini dengan apa yang dahulu telah kalian ingkari.

65. Pada hari ini, Kami kunci atas mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada Kami dan kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu mereka kerjakan.

66. Dan jika Kami menghendaki niscaya kami hapuskan pada mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat jalan itu.

67. Dan jika Kami menghendaki sungguh Kami mengubah bentuk mereka di atas tempat keberadaan mereka maka mereka tidak akan mampu berjalan dan tidak dapat kembali.

68. Dan siapa yang Kami panjangkan umurnya maka Kami akan mengembalikan ia pada penciptaan awal mereka yang tidak mereka mengerti.

69. Dan tidaklah Kami mengajari Muhammad syair, karena bersyair itu tidak pantas baginya. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali pelajaran dan bacaan yang jelas.

70. Agar Al-Qur'an itu memberinya peringatan kepada orang-orang yang hidup dan adzab itu ditimpakan kepada orang-orang kafir.

71. Dan apakah mereka tidak melihat sesungguhnya Kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya.

72. Dan Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagian menjadi tunggangan dan sebagian untuk mereka makan.

73. Dan dari binatang itu mereka mendapat beberapa manfaat dan minuman (susu) darinya. Maka mengapa kalian tidak bersyukur?

74. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75. Sesembahan tersebut tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara untuk menjaga sesembahan mereka.

76. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau (Muhammad) bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan.

77. Dan tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa Kami menciptakan mereka dari setetes mani, ternyata mereka menjadi musuh yang nyata.

78. Dan dari membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah luluh hancur?"

79. Katakanlah (wahai Muhammad) yang dapat menghidupkan adalah Allah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui terhadap setiap mahluknya.

80. Dia yang menjadikan untuk kalian api dari pohon kayu yang hijau. Dan seketika itu kalian menyalakan api dari pohon tersebut.

81. Dan bukanlah Allah telah menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan yang semisal dengan itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui.

82. Sesungguhnya urusannya apabila ia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata "Kun (jadilah)" maka jadilah sesuatu itu.

83. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

 

 

Disadur dari: Brilio.net (Penulis: Rizka Mifta. Published: 14/4/2021)

Dapatkan artikel Islami dari berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer